انواع و روشهای اندازه گیری پایایی تحقیق

در هنگام انجام تحقیقات کمی (quantitative research) باید روایی (validity) و پایایی (reliability) تحقیق را در نظر بگیرید. پایایی یک تحقیق مشخص می کند که زمانی که یک روش مشابه در شرایط یکسان اعمال می شود، باید انتظار نتایج تقریباً مشابه نیز داشته باشید. در غیر این صورت روش اندازه گیری ممکن است که معتبر و قابل اطمینان نباشد. در این صورت می توان از پایایی باز آزمون مقاله استفاده کرد که در ادامه به صورت گسترده تر به آن خواهیم پرداخت. در این مطالعه به انواع و روشهای اندازه گیری پایایی تحقیق  پرداخته شده و هر کدام به طور مختصر توضیح داده می شوند:

 • پایایی تحقیق چیست؟

در هنگام انجام تحقیقات کمی باید میزان اعتبار و اطمینان روش تحقیق، باز آزمون و همین طور ابزار اندازه گیری را در نظر بگیرید. پایایی تحقیق مشخص می کند که چگونه یک روش به طور مداوم اندازه گیری را انجام می دهد. زمانی که یک روش مشابه را در همان شرایط تحقیق اعمال می کنید باید انتظار نتایج تقریباً مشابه نیز داشته باشید. در غیر این صورت روشهای اندازه گیری ممکن است که معتبر و قابل اطمینان نباشد. در این صورت می توان از پایایی باز آزمون مقاله استفاده کرد که در ادامه به صورت گسترده تر به آن خواهیم پرداخت.

Test-Retest-Reliability-of-Research

پایایی باز آزمون مقاله

 • انواع پایایی تحقیق

چهار نوع پایایی وجود دارند که هر یک را می توان با مقایسه مجموعه نتایج مختلف تخمین زد.

نوع پایایی

اندازه گیره سازگاری

باز آزمون (retest)

همان آزمایش در طول زمان

بینابینی (inter-rater)

آزمایش مشابهی که توسط افراد مختلف انجام شده است.

اشکال موازی (paraller forms)

نسخه های مختلف یک آزمون به صورت معادل طراحی شده اند.

همسانی درونی (internal consistency)

موارد منفرد یک آزمون

What-is-Test-Retest-Reliability-and-its-Importance

پایایی باز آزمون مقاله چیست و چرا مهم است؟

 • پایایی باز آزمون

پایایی پایایی باز آزمون مقاله، زمانی به نتیجه یکسان با آزمایش قبل ختم می شود که امکان آزمون را با همان شرایط و تنها در یک زمان دیگر تکرار می کنید. به طور مثال آزمون کوری رنگ برای متقاضیان دوره کارآموزی خلبانی باید قابلیت آزمون مجدد را داشته باشد؛ زیرا کوری رنگ صفتی است که با تغییر زمان، تغییری نمی کند.

 • چرا پایایی باز آزمون مهم است؟

عوامل زیادی وجود دارند که در مقاطع زمانی مختلف می توانند بر نتیجه آزمایش شما تأثیر بگذارند مثل اینکه شرایط بیرون بر توانایی افراد تأثیر بگذارد و یا پاسخ دهندگان ممکن است که خلق وخوی متفاوتی را تجربه کنند. برای ارزیابی میزان دوام و مقاومت یک روش آزمایش در برابر عوامل مختلف در طول زمان می توان از پایایی آزمون مجدد استفاده کرد. هرچه اختلاف بین دو نتیجه کمتر باشد، پایایی باز آزمون بیشتر است.

 • چطور پایایی را اندازه گیری کنیم؟

برای اندازه گیری پایایی آزمون مجدد باید آزمون مشابهی را در همان گروه و با همان شرایط اما در بازه های زمانی متفاوت انجام بدهید.

 • نمونه پایایی باز آزمون

شما یک پرسش نامه برای اندازه گیری ضریب هوشی گروهی از افراد طراحی کرده اید و همان طور که می دانید ضریب هوشی ویژگی است که با گذشت زمان تغییر نمی کند. شما آزمون را با فاصله زمانی دو ماه، یک بار دیگر نیز انجام می دهید اما نتایج متفاوتی از سری اول دریافت خواهید کرد؛ بنابراین آزمون پایایی مجدد پرسش نامه ضریب هوشی پایین است.

Reliability-of-the-Produced-Content

ارزیابی محتوا تولیدشده

 • بهبود پایایی آزمون مجدد

برای افزایش پایایی پایایی باز آزمون مقاله می توانید از روش های زیر کمک بگیرید:

 1. هنگام طراحی تست ها، سؤالات و اظهارات سعی کنید به گونه ای طراحی کنید تا تحت تأثیر خلق وخوی افراد و گذر زمان قرار نگیرد.
 2. هنگام برنامه ریزی روش های خود برای جمع آوری داده ها، سعی کنید تأثیر عوامل خارجی را به حداقل برسانید و اطمینان حاصل کنید که همه نمونه ها تحت تأثیر همان شرایط آزمایش انتخاب شده اند.
 3. این نکته را به یاد داشته باشید که با گذشت زمان ممکن است در شرایط شرکت کنندگان تغییراتی به وجود بیایند و باید این نکته را در نظر بگیرید.

Internet-and-Expansion-of-Plagiarism

اینترنت و گسترش سرقت علمی و ادبی

 • پایایی بینابینی (inter-rater)

پایایی inter-rater که با نام intraobserver نیز شناخته می شود، میزان توافق بین افراد مختلف را مشاهده و ارزیابی می کند. این روش پایایی باز آزمون مقاله زمانی استفاده می شود که محققان داده ها در چند دسته بندی قرار می دهند. به طور مثال در یک مطالعه که رفتار افراد حاضر در کلاس مورد مشاهده قرار می گیرد، همه محققان باید درمورد دسته بندی و درجه بندی رفتارها توافق کنند.

Inter-Rater-Reliability

درجه اطمینان باز آزمون محتوا

 • چرا پایایی inter-rater مهم است؟

افراد ذهن متفاوتی دارند به این ترتیب برداشتی که هر فرد از وقایع و مشاهدات عینی دارد از سایر افراد متفاوت و متمایز است. تحقیقات قابل اعتماد باید به نحوی صورت بگیرند که تفاوت ذهنیت ها را به حداقل برسانند. هنگام طراحی مقیاس ها و معیارها و همین طور جمع آوری داده ها لازم است دقت کنید که افراد مختلف بدون تعصب مشاهدات را ارزیابی کنند. این امر اهمیت بسیاری دارد به ویژه در مواقعی که چندین محقق کار جمع آوری داده ها را برعهده دارند.

Importance-of-Inter-rater-Reliability

معایب سرقت علمی و ادبی

 • چگونه این نوع پایایی را اندازه گیری کنیم؟

برای اندازه گیری باز پایایی باز آزمون مقاله از طریق پایایی inter-rater، محققان مختلف مشاهده و اندازه گیری یکسانی را انجام می دهند. سپس شما همبستگی و همخوانی میان گروه های مختلف از نتایج را بررسی می کنید. اگر همه محققان رتبه های یکسانی را ارائه دهند درنتیجه می توان گفت که این آزمون پایایی بالایی دارد.

How-to-Measure-Inter-rater-Reliability

روش های پایایی باز آزمون مقاله

 • مثال پایایی inter-rater

تیمی از محققان روند ترمیم زخم را مشاهده و ارزیابی می کنند. برای ثبت مراحل بهبود از معیارهایی برای درجه بندی مقیاس های اندازه گیری استفاده می کنند. نتایج محققان مختلفی که یک گروه از بیماران را بررسی می کنند، ارتباط بین نتایج زیادی دارند و درنتیجه این آزمون از درجه اطمینان بالایی برخوردار است.

Example-of-Inter-rater-Reliability

دلایل سرقت علمی

 • بهبود پایایی inter-rater

متغیرهای خود و روش هایی که برای اندازه گیری آن استفاده می شود را به طور دقیق مشخص کنید. معیارهای دقیق و عینی برای نحوه رتبه بندی، شمارش و طبقه بندی متغیرها تعریف کنید. اگر که چندین پژوهشگر درگیر آزمایش هستند، حتماً اطمینان حاصل کنید که تمامی این افراد آموزش یکسان و مشابه داشته اند.

Improve-Inter-rater-Reliability

Papers duplication

 • پایایی به شکل موازی parallel forms

یکی دیگر از روش های پایایی باز آزمون انواع مختلف مقاله، استفاده از آزمون با پایایی موازی است. این قابلیت همبستگی بین دو فرم از آزمون را معادل سازی می کند. این روش زمانی استفاده می شود که از دو پرسش نامه در روش ارزیابی استفاده می کنید.

Parallel-Forms-Reliability

کپی ممنوع

 • چرا parallel forms reliability مهم است؟

اگر می خواهید از چندین نسخه مختلف یک آزمون استفاده کنید باید اطمینان حاصل کنید که پاسخ دهندگان از قبل به سؤالات دسترسی نداشته اند. پایایی فرم های موازی به این معنا است که اگر دانش آموزان یکسان در دو نسخه مختلف از یک آزمون درک مطلب بخوانند، باید در هر دو آزمون نتیجه یکسان بگیرند.

Importance-of-Parallel-Forms-Reliability

تشابه دو محتوا تولیدشده

 • نحوه اندازه گیری پایایی موازی

متداول ترین روش برای اندازه گیری پایایی موازی، استفاده از چندین سؤال در یک مجموعه است که در آخر این مجموعه را به دودسته سؤال تقسیم می کنیم. یک گروه مشابه به هر دودسته سؤال پاسخ خواهد داد و اگر که نتایج حاصل از هر دودسته سؤال، یکسان باشند بنابراین این آزمون پایایی بالایی دارد.

 • بهبود پایایی فرم های موازی

مطمئن شوید که تمام سؤالات و یا موارد آزمایشی بر اساس یک تئوری هستند و برای اندازه گیری یک فاکتور فرمول شده اند.

Improve-Parallel-Forms-Reliability

ارزیابی مقاله

 • پایایی همسانی درونی internal consistency

پایایی همسانی درونی از دیگر روش هایی است که برای پایایی باز آزمون مقاله مورداستفاده قرار می گیرد. پایایی همسانی درونی، همبستگی بین چند مورد را در آزمون اندازه گیری می کند که هدف آن ارزیابی یک سازه مشابه است. شما می توانید سازگاری داخلی را بدون تکرار آزمایش و یا استفاده از چند محقق انجام بدهید؛ بنابراین وقتی فقط یک مجموعه عدد دارید بهتر است که از این روش استفاده کنید.

What-is-Internal-Consistency

No plagiarism

 • چرا internal consistency reliability مهم است؟

زمانی که مجموعه ای از سؤالات و رتبه بندی ها را طراحی می کنید که در یک امتیاز کلی ترکیب می شوند، باید مطمئن شوید که همه موارد همان یک فاکتور اصلی را مطرح می کنند. اگر پاسخ به موارد مختلف با یکدیگر مغایرت داشته باشد در این صورت آزمون غیرقابل اعتماد است.

 • نحوه اندازه گیری پایایی همسانی درونی

برای اندازه گیری سازگاری داخلی معمولاً از دو روش زیر استفاده می شود:

 1. میانگین همبستگی بین آیتم ها: همبستگی بین نتایج همه جفت های احتمالی ارقام را محاسبه کرده سپس میانگین می گیرید.
 2. پایایی تقسیم بر دو: شما مجموعه ای از اقدامات را به طور تصادفی به دودسته تقسیم می کنید و پس از اتمام آزمایش کل مجموعه می توانید همبستگی بین دو مجموعه پاسخ را محاسبه کنید.

How-to-Measure-Internal-Consistency-Reliability

چرا سرقت ادبی مهم است؟

 • بهبود پایایی همسانی درونی

به هنگام طرح سؤالات دقت کنید که مواردی که منعکس کننده همان مفهوم هستند، باید بر اساس همان نظریه بنا شده و فرمول بشوند.

How-to-Improve-Internal-Consistency-Reliability

چرا سرقت علمی مهم است؟

 • جمع بندی

برای اینکه بدانید کدام مورد از روش های بالا برای پایایی باز آزمون مقاله موردنیاز است، باید نوع پایایی محاسبه، نوع تحقیق و به طورکلی روش خود را در نظر بگیرید. جدول زیر در این مورد می تواند راهنمای شما باشد.

روش من چیست؟

کدام یکی از روش های تحقیق مطلوب است؟

اندازه گیری اموالی که انتظار دارید با گذشت زمان ثابت بمانند

Re-test باز آزمون

چندین در مورد یک موضوع مشاهده و پژوهش می کنند

inter-rater

استفاده از دو آزمون مختلف برای اندازه گیری یک چیز

فرم موازی pararell forms

استفاده از آزمون چند موردی که همه موارد برای اندازه گیری متغیر مشابه در نظر گرفته شده اند

همسانی درونی internal consistency

این مقاله در گروه ترجمه، ویرایش، و رفع سرقت ادبی ادیت95 تهیه شده است. استفاده بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

ارسال نظر


آخرین مقالات و اخبار سایت مشاهده همه اخبار و مقالات
514 تعداد کاربران
14540 تعداد پروژه ها
17 تعداد مترجمان
6452 فارسی به انگلیسی
4152 انگلیسی به فارسی
93 رضایت مشتریان
شماره های تماس : - 04136384214 09919001619
ثبت سفارش